Сибир в паметта на българите от Бесарабия

Скачать pdf
Альманах
Ключевые слова
Бесарабия, българи, Сибир, миграция, Столипинска реформа, разкулачване
Автор
Елена Водинчар
Сведения об авторе
https://orcid.org/0000-0003-0828-1997
PhD, главен асистент, Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей, Българска академия на науките:
ул. Московска 6а, София 1000, България;
тел.: +359 (87) 912-43-35; e-mail: v_olena@abv.bg
Дата поступления
Дата публикации
DOI
https://doi.org/10.26158/TK.2021.22.2.008
Благодарность

Проучването е извършено в рамките на проекта на Института по етнология и фоклористика с Етнографски музей към БАН KP‑06-Rusia‑2/27.09.2019 „Българите Урал и Сибир през XX–XXI век: история, култура, идентичност”, в рамките на програмата за двустранно сътрудничество България — ​Русия (2018–2019).

Аннотация

В статията е направен опит да се анализират представите за Сибир у българите в Бесарабия (исторически от края на XVIII в. до началото на XX в. тази територия е в състава на Руската империя, от 1945 до 1991 г. — ​е в състава на СССР, от 1991 до наши дни е в границите на Молдова и Украйна). Биографичните разкази на родените през първата половина на ХХ в. българи, поколението, което пази спомена за преселването в Сибир в хода на Столипенската реформа (1906) и по време на колхозното строитерство и разкулачването (1946), показват наличието на два модела на възприемане на Сибир — ​позитивен и негативен, както и това, че вторият оказва значително влияние на представите за Сибир у съвременните поколения българи от Бесарабия.

Список литературы

Източници и материали

Державин 1914 — ​Державин Н. С. Болгарские колонии в России: Таврическая, Херсонская и Бессарабская губернии: Матер. по славянской этнографии // Сборник за народни умотворения и народопис. Кн. 29. София: Държавна печатница, 1914.

Мещерюк 1965 — ​Мещерюк И. И. Переселение болгар в Южную Бесарабию. 1828–1834 гг. Кишинев: Картя Молдовеняска, 1965.

Разин 1871 — ​Разин А. Е. Свод узаконений и распоряжений правительства по устройству поселян-собственников (бывших колонистов), водворенных на казенных землях в губерниях: С.-Петербургской, Новгородской, Самарской, Саратовской, Воронежской, Черниговской, Полтавской, Екатеринославской, Херсонской и Таврической и в области Бессарабской / Сост. и пер. А. Разин. СПб.: Печатня В. Головина, 1871.

Скальковский 1848 — ​Скальковский А. Болгарские колонии в Бесарабии и Новоросийском крае: Статистический очерк А. Скальковского. Одесса: Тип. Т. Неймана и Ко, 1848.

Титоров 1903 — ​Титоров И. Българите в Бесарабия. София: Печатница на Г. А. Ножаров, 1903.

 

Изследвания

Барбарова 1996 — ​Барбарова А. Песните бяха май все тъжни // Бесарабските българи за себе си / Сост. П.-Е. Митев, Н. Червенков. София: IMIR, 1996. С. 169–183.

Белова 2004 — ​Белова Е. Миграционная политика на юге Российской империи и переселение болгар в Новороссийский край и Бессарабию (1751–1871). М.: РГОТУПС, 2004.

Бодур 1996 — ​Бодур Ф. Българинът без земя е като птица без криле… // Бесарабските българи за себе си / Съст. П.-Е. Митев, Н. Червенков. София: IMIR, 1996. С. 190–203.

Воробьева, Рыбаковский, Рыбаковский 2016 — ​Воробьева О. Д., Рыбаковский Л. Л., Рыбаковский О. Л. Миграционная политика России: история и современность. М.: Экон-Информ, 2016.

Деде 1996 — ​Деде И. По пътя за Сибир… // Бесарабските българи за себе си / Съст. П.-Е. Митев, Н. Червенков. София: IMIR, 1996. С. 139–146.

Дойнов 2005 — ​Дойнов С. Българите в Украйна и Молдова през възраждането (1751– 1878). София: Проф. Марин Дринов, 2005. Кишкилев 1996 — ​Кишкилев Ю. Сухите степи се превърнаха в плодородна земя // Бесарабските българи за себе си / Съст. П.-Е. Митев, Н. Червенков. София: IMIR, 1996. С. 139–146.

Митев 1996 — ​Митев П.-Е. Социологическо измерение // Бесарабските българи за себе си / Съст. П.-Е. Митев, Н. Червенков. София: IMIR, 1996. С. 11–26.

Пасат 1993 — ​Пасат В. П. Депортации из Молдавии // Свободная мысль.m1993. № 3. C. 52–61.

Червенков 2003 — ​Червенков Н. В границах Российской империи // Чийшия: Очерки истории и этнографии болгарского села Городнее в Бессарабии. Одесса: Астропринт, 2003. С. 118–155.

Червенков, Думиника 2013 — ​Червенков Н., Думиника И. Тараклии 200 лет. Т. 1 (1813– 1940). Кишинев: S.S.B., 2013.

Для цитирования

Водинчар Е. Сибир в паметта на българите от Бесарабия // Традиционная культура. 2021. Т. 22. № 2. С. 101–110.